Ochotnicze Hufce Pracy

Idea Ochotniczych Hufców miała nawiązywać do Junackich Hufców Pracy z 1936 roku.

Pierwszy nabór do tej młodzieżowej organizacji odbył się w 1958 roku.

www.twojregion24.pl kręcone włosy zapraszamy na naszą stronę http://www.fizjo-forma.pl/ nowe wydanie, nowe informacje

Na początku duże znaczenie miała tam obrona cywilna oraz struktury militarne.

Współcześnie hufce przede wszystkim zajmują się wspomaganiem systemu oświaty, zachęcając młodzież do czynów społecznych oraz aktywizując ją zawodowo oraz ekonomicznie.

Przede wszystkim mają one za zadanie stwarzać jak najlepsze warunki dla młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji i zaniedbanej, by mogła się rozwijać i dążyć do osiągania swoich celów.

Do Ochotniczych Hufców Pracy mogą przystępować młodzi ludzie w wieku od piętnastu do dwudziestu pięciu lat.

Miejsce znajdą tam osoby z ubogich rodzin oraz innych środowisk niedostosowanych społecznie, w których bardzo łatwo o patologię.

Ponadto, mogą do nich przynależeć także osoby z pewnym doświadczeniem zawodowym, którym grozi bezrobocie oraz młodzież szkolna, chcąca pomóc lub po prostu poprawić swoją sytuację materialną.

Trudna młodzież jest kierowana do hufców przez kuratora, czy też na mocy orzeczenia sądowego, jednak ostateczne przystąpienie do organizacji zawsze musi być dobrowolne.